מחמד אלבדור
מבקר הרשות

 

מבוא כללי

1 .תפקידו של מבקר המועצה

הקפדה על תפקוד נאות של עובדי הציבור, בכל ארגון המספק שירותים לציבור, היא מסימני ההיכר של חברה תקינה.

הקפדה וההשגחה על שימוש נאות בכספים, על יחס הוגן לציבור ועל ניקיון כפיים, חייבים להיעשות באופן קבוע וללא ליאות.

כדי לעזור למועצה ולהנהלתה לוודא שפעולות המועצה נעשות כדבעי, מתמנה מבקר מועצה.

מועצת לקיה מינתה מבקר כמתחייב בחוק על מנת שיבדוק אם פעולות המועצה נעשות כדין ותוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

בשנת 1971 - תשל"א - קיבלה הכנסת חוק פקודת העיריות, בו נקבעה חובה למנות מבקר בערים שמספר תושביהן מעל 30,000 . בשנת 1973 נקבעה בפקודת העיריות, כי החובה למנות מבקר עירייה חלה על כל העיריות. בשנת 1979 הרחיב שר הפנים, בתקנות, את חובת מינוי מבקר פנימי גם למועצות המקומיות.

בשנת 1997 התקבל תיקון פקודת המועצות המקומיות )מס' 79 )שביטל חלקית את סעיף 171 לצו המועצות המקומיות והחיל הוראות מפקודת העיריות על מבקרים פנימיים במועצות מקומיות, ולראשונה גם על מועצות אזוריות.

תפקידו של מבקר המועצה, סמכויותיו ודרכי עבודתו, נקבעו בפקודת המועצות.

עיקרי החוק והסברים מובאים בהמשך. עיקרן של הוראות נועדו להקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, ע"מ להבטיח ביקורת יעילה, אפקטיבית בלתי תלויה.

פרסום

סעיף 10(ה( לפקודת המועצות )סעיף 193ג)ו(( קובע: "לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור." סעיף 10(ה( לפקודת המועצות )סעיף 007א( קובע: "המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 071ג)ו( או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו — מאסר שנה"

רק ממצאי ביקורת שעברו בדיקה ממצה, תוך הצגתם בפני האנשים הנוגעים לנושא וקבלת התייחסותם - ורק לאחר שממצאים אלו נבחנו ביסודיות על רקע מערכת שלמה של נתונים- ורק לאחר שנוספו הסברים והערות הביקורת, ראוי לדוח הביקורת שיפורסם. כל פרסום אחר עלול לכלול עובדות לא מדויקות או חלקיות, ועקב כך עלול להיגרם עוול לעובדי מועצה או אנשים הקשורים עמה בקשרי עבודה.

מועד קיום הביקורת

אחת השאלות המרכזיות בהן מתחבטת הביקורת היא השאלה בדבר מועד עריכת הבדיקות. על מנת לעשות את הביקורת יעילה ומועילה, מאמין מבקר המועצה כי על הביקורת לקרב את בדיקותיה למועד העשייה, ככל האפשר, וברוח זו פועלת הביקורת.

ישנם מצבים בהם בודקת הביקורת פעולה מתמשכת. במקרים כאלה, אם מתגלים לביקורת פגמים בביצוע הפעולה, היא מתריעה על הפגמים במועד סמוך לגילויים ע"מ לתקנם ואינה ממתינה עד לסיום תהליך הבדיקה כולו. כך פעלה הביקורת גם השנה במספר נושאים.

תוכניות עבודה

אחד המאפיינים של תכנון עבודת הביקורת הוא הקושי לקבוע בדייקנות את היקף העבודה, לאור האפשרות שבמהלך ביקורת בנושא מסוים יתברר כי יש להמשיך ולהעמיק כדי להגיע לשורש הפגם ולגלות אותו במלוא היקפו, במגמה להשיב על השאלות הבאות:

 מהו הסיכון שבליקוי ומהו היקפו, על כל שלוחותיו ושורשיו.

מה הסיבה שגרמה להיווצרות הפגם, ומי נושא באחריות לכך.

האם יש במועצה פונקציות דומות או זהות, בהן עלול להימצא הליקוי שנתגלה.

מהן האפשרויות של המועצה לתבוע ולקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מפגיעה בזכויותיה.

 

הוראות החוק

פקודת המועצות המקומיות קובעות כי, "יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -

 על פי שיקול דעתו של המבקר;

על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; ובלבד שמספר הנושאים לא יעלה על נושא אחד  לשנת עבודה.

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

עוד נקבע כי המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

עיקרי הוראות החוק על-פיהם פועל מבקר המועצה

1 .מינוי מבקר המועצה

סעיף 140ו  לצו המועצות המקומיות מחייב מינוי מבקר המועצה:

(א) המועצה, בהחלטת ברוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה.."

2 .תפקידי המבקר

סעיף 193א בפקודת העיריות שהוחל לפקודת המועצות, מגדיר תפקידי המבקר כדלקמן:

(א) ואלה תפקידי המבקר:

(ב) לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 0691 ,נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(ג) לבדוק את פעולות עובדי העיריה;

(ד) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

(ה) לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

3 .גופים מבוקרים

סעיף 193 ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:

(ב)  הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:

1 )המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.

7 )המועצה משתתפת במינוי הנהלתו .

הסמכויות לביצוע התפקיד

א. בסעיף 193ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן:

 המצאת מסמכים ומסירת מידע.

 ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

למבקר המועצה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים והמידע שבידיהם.

סעיף 193ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן: ה( לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר;

בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.

מילות המפתח להבנה הם "החובה להזמין" ו"הזכות להיות נוכח" והן המילים "לצורך ביצוע תפקידו" כלומר, נוכחותו של המבקר היא לצורך ביצוע תפקידו ( ולא לצורך ביצוע תפקיד הועדה שבישיבתה הוא נוכח) .

לביקורת התברר כי קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבורים שנוכחותו של מבקר המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה ואם השתתף בישיבה ולא

אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.

אין לך טעות גדולה מזו.

מטרת נוכחותו של מבקר המועצה, או נציגו, בישיבות המועצה או ועדה מועדותיה היא למטרת הביקורת ;  יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, של פעולות המועצה על כל ענפיה המרובים. חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו, כלומר- קביעת מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים- מתבצע בישיבת מועצת המועצה, בהנהלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף בישיבות אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולת המועצה.

תפקידי ועדת הביקורת

 אלה תפקידי ועדת הביקורת

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;

לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת;

ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה".

לוועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא לביקורת )כאמור בסעיף 7 לעיל).

שמירה על סודיות

א. חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאי הביקורת. בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים- ונפרט:

1 .בסעיף 193ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות:

)ג( לגבי מידע החסוי על- פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

)ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

7 .סעיף 193ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע:

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.