הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות