טופס הצהרה על שינוי חזקה בנכס
לרישום/שוכר/קונה/דייר חדש הנכס
התאם לפקודת העיריות סעיף 325 ו 326

 • בעת מכירת נכס או השכרתו חייב המוכר/ המשכיר או נציגיהם למסור למועצה הודעה בכתב על ההשכרה/המכירה. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר/המשכיר חייבים בתשלום הארנונה שהקונה/ השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו
 • בהשכרה לתקופה הקצרה משנה, יהיה המשכיר חייב בארנונה. הסכם שכירות לתקופה הקצרה מ-12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים. במקרה כזה, בכל הנכס יירשם כמחזיק, כאשר נושא התשלום אמור להיות מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר.
 • חייב בעל הנכס או המחזיק בנכס להודיע למועצה בכתב על חדילת החזקה בנכס. עד למועד ההודעה על חדילת החזקה יהיו חייבים בארנונה אפילו פסקו מהלחזיק בנכס.
 • שימו לב! טופס זה הינו מהווה כל אישור לרישום ברשם המקרקעין (טאבו).

הנחיות למילוי:

 1. הפונה יפנה בצירוף תעודת מזהה. במידה והפונה הינו מיופה כח, יש להמציא ייפוי כח בהתאם. אם המחזיק הינו חברה/עמותה/תאגיד יש לצרף אישור מרשם החברות/העמותות וחותמה החברה 
 2. צירוף העתק חוזה מכירת/ שכירות/ צו קיום צוואה (עותק שלם של החוזה חתום בידי שני הצדדים)
  צילום של תעודת הזהות+ספח של הקונה/השוכר/המחזיק החדש.
  נסח טאבו מעודכן (במקרה של העברת בעלות, למעט בהשכרה)
 3. במקרה של סיום הסכם שכירות, יש לצרף מכתב מהמשכיר הכולל מועד היציאה

פרטי הנכס

 

סוג הנכס * שדה חובה

 

פרטי המחזיק הרשום - היוצא

במידה ופרטי להשאיר ריק

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת, שפיניתי את הנכס המוזכר מעלה ומסרתי את החזקה למחזיק הנכנס/בעל הנכס

Browser not supported

 

 

פרטי המחזיק החדש - הנכנס

במידה ופרטי להשאיר ריק

סוג חזקה * שדה חובה

אני הח"מ מצהיר בזאת כי החל מתאריך

שינוי החזקה הרשום לעיל הנני מחיל חזקתי בנגס שפרטיו רשום לעיל.

אני מאשר בזאת כי חשבונות הארנונה יישלחו לכתובת דואר כפי שרשומה לעיל

Browser not supported