שיפא אלסאנע
מנהלת מחלקת רווחה
 

תחומי פעילות המחלקה

 1. הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של המשאבים המינהליים והנוהליים של הרשות המקומית.
 2. הקמתם, ארגונם והפעלתם הנכונה של יחידות המטה ואנשי המטה של הרשות המקומית בתחומי ניהול.
 3. השתתפות וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות
 4. מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות.
 5. הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה.
 6. גיבוש מדיניות בנושאי המינהל והניהול של כל יחידות הרשות.
 7. גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות המקומית, בהתאם לחוקים, לכללי האתיקה והמינהל התקין.
 8. אחריות לניהול-על של יחידות המינהל הכללי הנמצאות באחריותו.
 9. גיבוש מדיניות כח-אדם, מעקב אחר מסגרת "שיא כח אדם", ועדכונה לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה.
 10. טיפול במשאבי אנוש של הרשות המקומית – גיוס, קליטה והשמה, תנאי שירות, הדרכה ופיתוח העובד, קידום עובדים, משמעת, פרישה ותשלומי שכר עובדים.
 11. פעילויות קישור וייצוג בתוך הרשות המקומית (תיאום והעברת מידע) כלפי התושבים (תלונות, בירורים, מידע, תיאומים) ומוסדות וגורמים שונים (כנסים, אירועים), דוברות.
 12. ארגון אירועים, טקסים, ופעילויות מיוחדות.
 13. ארגון הבחירות המוניצפאליות בתחומי הרשות המקומית.
 14. הכנת מכרזים ופרסומם, ניהול אינוונטר.
 15. חוזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים, טיפול בביטוחי המועצה.
 16. פיקוח על נכסי דלא-ניידי של הרשויות המקומיות.
 17. היערכות לשירותי חירום והצלה באירועי בטחון ובאסונות אזרחיים המוניים.
 18. ארכיב הרשות המקומית וארכיון היסטורי של הישוב.
 19. טיפול בחוקי עזר ופירסומם.
 20. אחריות על פניות הציבור. קבלת תלונות בכתב (בלבד) מתושבי היישוב, בדיקת הפניות עם יחידות המועצה.   במקרה של איתור ליקויים, מתן הוראה לתקנם.   מתן תשובה לכל פונה.