פרויקט מוקד עירוני, מצלמות ופיקוח

 

פרוייקט זה כולל התקנת מערכת מצלמות וכריזה בישוב לדוגמא בצמתים , בפארקים, במוסדות ציבור. מערכת זו תחובר למוקד עירוני פעיל ומאויש 24 שעות לאורך כל ימות השבוע , כמו כן תהיה ניידת פיקוח עירונית בישוב. מטרת הפרוייקט לחזק את תחושת הביטחון האישי והציבורי ברחבי הישוב, המוקד ייתן מענה ישיר לפניות התושב לגבי כל מפגע ומטרד, ישמש המועצה לניהול שגרה ולניהול משבר בשעת חירום. התושבים יוכלו להתחבר למערכת ולדווח על כל מפגע ומטרד. המוקד יכול לצפות במוסדות הרשות ולאתר כל ניסיון פריצה או חבלה, ובסופו של דבר נצא כולנו נשכרים מאיכות ושמירת התשתיות. המהירות בתגובה לקריאה תשפר איכות החיים ותוביל לשמירה על הרכוש הציבורי והפחתת עלויות תיקון מפגעים, ולחסכון כספי ניכר. המועצה השלימה את שלב הסקר ומיפוי הצרכים, קביעת האתרים בהם יותקנו המערכות. השלב הראשון בפרוייקט ע״ס 1,250,000 ₪ יצא למכרז פומבי ואף נבחר קבלן זוכה, אשר מתחיל בימים אלה. הפרוייקט יתבצע באמצעות מיקור חוץ, המכרז כולל מפרט האתרים והעבודות נושא המכרז זה בשנת 2018 תוגברו מערך המצלמות, תושלם הכנת תשתית המוקד והמערכת תופעל במשך 2019. אומדן העלות הכוללת לפרוייקט בשני השלבים הינה 2,500,000 מיליון ₪ וימומן במסגרת התכנית להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב מתוקף החלטת ממשלה 2397.