מועצת התלמידים

תמונה מועצת תלמידיםן

התמונה מתוך התכנסות המועצה, 2024

1. סדרי בחירתה של מועצת התלמידים:

בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער (להלן – המועצה):

          (א)  במועצה יהיו בין 15 ל-61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה רשות חינוך מקומית.

          (ב)   המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך, ממרכזים קהילתיים, מתנועות נוער, מארגוני נוער וכיוצא באלה, ובלבד שהם תלמידים או נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.

          (ג)  נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים המתגוררים בתחומה של רשות החינוך המקומית, אחת לשנה.

          (ד)  בסעיף זה, "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך בכיתות ז' עד י"ב.

 

2. פרסום שמות חבריה:

 

3. מועדי כינוס ומקום כינוס:

17.4, מתנ"ס לקיה

16.5, מתנ"ס לקיה

5.6- מתנ"ס לקיה

4. סדרי כינוס :

 (א) המועצה תתכנס אחת לחודש, לפחות.

 (ב)  מנהל יחידת הנוער ייפגש עם המועצה אחת לחודשיים, לפחות.

 (ג)   השר רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודתן של מועצות.