טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון מייל
מחמד אלבדור גזבר [email protected]
לינוי ברק חשבת המועצה 08-6512367 [email protected]
תניר תקציבאית חינוך 08-6512367 [email protected]
סלאח אלאסד מנהל רכש [email protected]
אודליה כהן מנהלת חשבונות 08-6512367 [email protected]
דורית אלקבץ מזכירת גזבר 08-6512367 [email protected]

תחומי פעילות המחלקה

  • החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות.
  • כל חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בהם התחייבות כספית מטעם הרשות, לא יחייבוה אלא אם יהיו, בצד חותמת המועצה וחתומים ע"י ראש הרשות והגזבר.
  • כל פקודת תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת הרשות יהיו חתומים ע"י ראש הרשות והגזבר.
  • אחריות לניהול מערכת החשבונות של הרשות בהתאם לחוקים ובהתאם לכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים, וכן להכנתם של הדוחות הכספיים ע"פ מתכונת שקבע משרד הפנים, כמו דו"ח רבעוני על מצבה הכספי של הרשות, דו"ח חצי שנתי ודו"ח כספי שנתי.
  • הכנת תקציב של הרשות: תוך התייחסות למקורות ההכנסה ולהוצאות החזויות. גזבר הרשות הוא היועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית של הרשות, באשר למערך גביית המיסים וגיוס כספים ממקורות שונים כמו ממשלה, בנקים וגורמים מוסדיים שונים עמם קשורה הרשות בקשרים פיננסיים כגון: מפעל הפיס.
  • ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים של הרשות הן מהכנסות עצמיות והן ממקורות חיצוניים למימון הפעילות של הרשות המקומית. עיקר תפקידו של הגזבר מתבטא באבטחת המשאבים הכספיים לפעילות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של משאבים אלה תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים ותקנות הממשלה באותה עת. בנוסף לשמירה על האיזון בין ההכנסות וההוצאות על מנת להבטיח לרשות המקומית בסיס כספי וכלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.
  • מעקב תקציבי: הרשות המקומית, בהיותה ניזונה ממקורות כספיים רבים ומגוונים, חייבת בדיווחי ביצוע על השימוש בכספים הללו אשר מועברים לפעולות שונות, כגון: פעולות חינוך, פעולות רווחה, מימון לסלילת כבישים, מדרכות, פיתוח ופעולות שונות. פעמים רבות רק פעילות יזומה של הגזבר מבטיחה הזרמת כספים לרשות בהיקף ובקצב שהיא זכאית לו. כאחראי על המערך הכספי, הגזבר חייב באמצעות הליכי בקרה ופיקוח לבחון את הביצוע התקציבי ולאתר את המכשולים התקציביים, בזמן אמת, במהלך ביצוע הפרויקטים השונים.
  • ניהול המשק הכספי של הרשות באמצעות יחידות השומה הגבייה, הנהח"ש, ביקורת שכר, תקציבים וקניינות.
  • פיתוח כלכלי והפרטת שירותים - החשיבה הכלכלית שחדרה בשנים האחרונות לרשויות המקומיות יחד עם המצוקה התקציבית מעודדים את המגמה להפרטת חלק מהשירותים שהרשות מעניקה לתושביה. מגמה זו מחייבת את הגזבר לבדיקה מקצועית מעמיקה של התמהיל האופטימלי לרמת שירות גבוהה יותר בעלות כלכלית נמוכה יותר.