לתקציבי הרשות ניתן להיעזר באתר משרד הפנים

גירסת התקציב לא מנוגשת בשל הגבלת הקובץ עצמו. לקבלת גירסה מונגשת ניתן לפנות למבקר הרשות

מחמד אלבדור
מבקר הרשות